Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

1.1 „Internetová škola“ je elektronický systém slúžiaci na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov, informácií a databáz obsahovo zameraných na oblasť školstva a vzdelávania.

1.2 „Užívateľ“ je akákoľvek osoba alebo systém, ktorý úspešne vyplnil registračný formulár a aktivoval svoje užívateľské konto, čím sa zaviazal dodržiavať uvedené podmienky používania v plnom rozsahu.

1.3 „Poskytovateľ“ je autor alebo niekoľko autorov internetového systému Internetová škola.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Internetová škola je otvorený súbor dokumentov, informácií a databáz založených na základe celosvetovo známej a používanej licencie GNU na slobodné šírenie dokumentácie (GNU - Free Documentation License) (ďalej len „licencia GNU“). Tento princíp je tiež známy ako copyleft (ako symbolický opak copyright) a zabezpečuje, že obsah Internetovej školy v zmysle tejto licencie môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia obsahu zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého dokumentu. Týmto spôsobom zostanú všetky informácie a dokumenty pridané do Internetovej školy zverejnené, navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia na zabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípov slobodného šírenia digitálnych informácií a dokumentov.

2.2 Základným pilierom systému, na základe ktorého Internetová škola funguje, je v medziach právneho poriadku Slovenskej republiky šírenie výlučne takých dokumentov, ktoré sú voľne šíriteľné, tzn. pôvodný autor diela udelil neodvolateľný súhlas s tým, že jeho dielo bude verejne rozširované, budú vyhotovované jeho rozmnoženiny a bude tiež spracovávané/menené, prípadne prekladané do iných jazykov a to všetko bez nároku na odmenu.

2.3 V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že Internetová škola a jej samotné fungovanie nie je v rozpore so zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a ani ho neobchádza. Základným pilierom Internetovej školy je práve absolútny súhlas autora diela s voľným šírením jeho diela (v zmysle autorského zákona).

Článok III
Práva a povinnosti užívateľov Internetovej školy

3.1 Užívatelia sú oprávnení zverejňovať v Internetovej škole výlučne dokumenty – diela a to literárne, umelecké a vedecké (slovesné dielo, audiovizuálne dielo, filmové dielo, maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, fotografické dielo) (ďalej len „dielo“), ktoré sú výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorého sú autorom alebo len také diela, ktoré sú v zmysle licencie GNU „slobodnými“, tzn. voľne šíriteľnými dokumentmi iných autorov (ďalej len „voľne šíriteľný dokument“).

3.2 Užívatelia sú povinní pri zverejnení voľne šíriteľného dokumentu iného autora v Internetovej škole uviesť zdroj tohto voľne šíriteľného dokumentu. V prípade, že sa v týchto voľne šíriteľných dokumentoch nachádza akákoľvek identifikácia pôvodného autora, alebo viacerých autorov, nesmie užívateľ túto identifikáciu odstrániť. Ak však užívateľ zmenil takýto voľne šíriteľný dokument iného autora, alebo viacerých autorov, môže k ich identifikácii pripojiť svoju vlastnú.

3.3 V prípade, že užívateľ zverejní v Internetovej škole voľne šíriteľný dokument vytvorený zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov iných autorov, alebo zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov z rôznych zdrojov, je povinný vo výslednom dokumente uviesť identifikáciu všetkých týchto autorov, prípadne všetkých týchto zdrojov.

3.4 Užívateľ zverejnením voľne šíriteľného dokumentu zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby iní užívatelia mohli v zmysle uvedených podmienok užívania tieto dokumenty v rámci Internetovej školy vyhľadávať, prezerať, sťahovať, kopírovať, používať na pedagogické účely, meniť ich a opätovne ich po zmene zverejňovať s prihliadnutím na povinnosti užívateľa a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.

3.5 Užívatelia sa zaväzujú nezverejňovať v Internetovej škole voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah by akýmkoľvek spôsobom predstavoval porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR (o.i. utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo) alebo by sa priečil dobrým mravom (o.i. vulgarizmy) a to najmä dokumenty obsahujúce nabádanie na spáchanie trestného činu, popieranie holokaustu, propagujúce rasovú a etnickú neznášanlivosť, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky a prípravky, zbrane a strelivo, politické strany a hnutia, vojnu, násilie ako aj materiály propagujúce sexuálnu tematiku.

3.6 Užívatelia sa zaväzujú nezverejňovať v Internetovej škole voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah je nepravdivý najmä v prípade, ak zo samotného obsahu tohto dokumentu priamo vyplýva, že ide o nepravdivý obsah.

3.7 Užívatelia berú na vedomie a súhlasia so všetkými obmedzeniami, ktoré Internetová škola v rámci svojej prevádzky uplatňuje.

3.8 Užívatelia berú na vedomie a súhlasia s možným výmazom voľne šíriteľných dokumentov z Internetovej školy:

  1. v prípade, že o tieto voľne šíriteľné dokumenty preukázateľne žiadny iný užívateľ po dobu minimálne 6 mesiacov neprejaví záujem, teda si ho neprezrie, nepoužije na pedagogické účely, nestiahne (download), nezmení ich a opätovne ich po zmene nezverejní v Internetovej škole,
  2. v prípade, že dokumenty porušujú podmienky používania Internetovej školy,
  3. v prípade vlastného uváženia administrátora systému Internetová škola z iných, ako uvedených dôvodov.

3.9 Užívatelia berú na vedomie, že Internetová škola nebude dostupná nepretržite a je možná jej krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby systému.

3.10 Užívatelia sa registráciou ako užívateľ Internetovej školy zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám užívateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo ihneď zmeniť. Užívatelia v tejto súvislosti preberajú všetku zodpovednosť za neoprávnené použitie ich užívateľského konta treťou osobou.

3.11 Užívatelia berú na vedomie, že svoj súhlas, ktorý udelia v zmysle týchto podmienok používania Internetovej školy registráciou ako užívateľ Internetovej školy, nemôžu za žiadnych okolností zobrať späť (vyplýva to zo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentov a princípov, na ktorých je licencia GNU postavená) a v tejto súvislosti nie sú najmä oprávnení voľne šíriteľné dokumenty, ktoré v Internetovej škole zverejnili odstrániť po tom ako sa rozhodli zo služieb poskytovaných Internetovou školou vystúpiť. Nimi zverejnené voľne šíriteľné dokumenty zostávajú naďalej zverejnené, pokiaľ nedôjde k ich výmazu v zmysle a za podmienok uvedených v ods. 3.8 tohto článku.

Článok IV
Zodpovednosť za škodu

4.1 Poskytovateľ Internetovej školy nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Internetovej školy.

4.2 Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:

  • škodu, ktorá vznikla užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti alebo viacerých povinností užívateľov Internetovej školy podľa týchto Podmienok používania Internetovej školy iným/inými užívateľmi,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi obsiahnutými vo voľne šíriteľných dokumentoch zverejnených užívateľmi v Internetovej škole,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla užívateľa,
  • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do Internetovej školy, pozastavením služieb Internetovej školy, zmenou v službách Internetovej školy alebo stratou údajov zverejnených v Internetovej škole,
  • škodu spôsobenú zrušením prístupu užívateľa do Internetovej školy zo strany poskytovateľa,
  • škodu spôsobenú zrušením služieb poskytovaných Internetovou školou alebo zrušením Internetovej školy ako celku.

4.3 Za škodu, ktorá užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Internetovej školy v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti alebo viacerých povinností užívateľov Internetovej školy podľa týchto Podmienok používania Internetovej školy iným/inými užívateľmi, zodpovedajú užívatelia, ktorí povinnosť porušili.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1 Užívatelia a objednávatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že poskytovateľ Internetovej školy si vyhradzuje právo tieto podmienky používania Internetovej školy meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle oznámeným užívateľom.

5.2 Oznámením v zmysle ods. 5.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme v Internetovej škole.

5.3 Užívateľ má v prípade, že so znením zmenených podmienok používania Internetovej školy, ktoré mu boli poskytovateľom doručené nesúhlasí, možnosť túto skutočnosť do 5 kalendárnych dní oznámiť poskytovateľovi, čím sa zrušuje prístup užívateľa do Internetovej školy.

5.4 Znenie týchto Podmienok používania Internetovej školy nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.06.2016.

5.5 Dňom účinnosti týchto Podmienok používania Internetovej školy sa rušia Podmienky používania Internetovej školy platné a účinné do dňa 16.06.2016 (ďalej len „doterajšie podmienky“).

5.6 Používanie Internetovej školy užívateľmi sa riadi vždy aktuálne platnými Podmienkami používania Internetovej školy.