Špeciálna edukácia (No topics)

Zaoberá sa teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia, alebo z dôvodu iných špecifických danosti, porúch učenia, správania. Zaraďujú sa sem aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom, či inými špecifickými potrebami.
Category

Psychopédia (No topics)

Pedagogika mentálne postihnutých - psychopédia
No topics

Tyflopédia (No topics)

Pedagogika zrakovo postihnutých - tyflopédia
No topics

Surdopédia (No topics)

Pedagogika sluchovo postihnutých - surdopédia
No topics

Somatopédia (No topics)

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených - somatopédia
No topics

Logopédia (No topics)

Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou - logopédia
No topics
Pedagogika psychosociálne narušených - liečebná pedagogika
No topics
Pedagogika s viacnásobným postihnutím
No topics
Pedagogika s poruchami učenia
No topics

Etopédia (No topics)

Pedagogika s poruchami správania - etopédia
No topics
Pedagogika výnimočne nadaných a talentovaných
No topics

Zaoberá sa teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia, alebo z dôvodu iných špecifických danosti, porúch učenia, správania. Zaraďujú sa sem aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom, či inými špecifickými potrebami.
Time to create page: 0.103 seconds
Powered by Kunena Forum