Vaša obľúbená INTERNETOVÁ ŠKOLA (22 topics)

Všetky otázky, diskusie, názory, pripomienky a reakcie k Vášmu obľúbenému systému Internetová škola vkladajte prosím do tejto sekcie. Všetky Vaše pripomienky bude mať k dispozícii Administrátor systému, ktorý sa nimi bude zaoberať.
Category
Všetky otázky a odpovede súvisiace s prácou, hodnotením a problémami pri práci učiteľa smerujte do tejto kategórie.
Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk
by gabiciatko
9 years 4 months ago
Vážení užívatelia INTERNETOVEJ ŠKOLY,
pokúsme sa spolu zrealizovať víziu lepšieho, kvalitnejšieho a efektívnejšieho učenia... Prispejte svojimi názormi, myšlienkami, nápadmi a postrehmi, ako vylepšiť INTERNETOVÚ ŠKOLU tak, aby sa stala prínosom nielen pre učiteľov, ale aby priniesla nové možnosti a funkcie hlavne žiakom. Zaujímavé a prínosné nápady sa pokúsime technicky zrealizovať tak, aby boli dostupné všetkým užívateľom našej vzácnej INTERNETOVEJ ŠKOLY.
Internetová škola na Facebooku
by rene.klauco
4 years 6 months ago
Do tejto kategórie prosím vkladajte príspevky, ktoré obsahovo nevyhovujú žiadnej, z uvedených kategórií.
Re: Novoročný príhovor prezidenta SR 2013
by admin
7 years 3 weeks ago
V tejto kategórii môžete nájsť diskusie k jadnotlivým článkom uvedeným na webstránke Internetovej školy.
No topics

Výchova a vzdelávanie všeobecne (23 topics)

Všetko k problematike výchovy a vzdelávania smerujte prosím do aktuálnej sekcie. Problémoví žiaci, žiaci s nízkou dochádzkou, projektové vyučovanie, metodika, problémové vyučovanie, efektívnosť a optimalizácia vyučovacieho procesu.
Category
Príspevky k projektovému vyučovaniu vkladajte prosím do tejto kategórie.
Re: do akych projektov deti zapojit?
by juliana.klaucova
10 years 4 months ago
Metodické postupy, novinky, súčasné trendy a inovácie vo výchove a vzdelávaní pre optimalizáciu, zefektívnenie a zdokonalenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách.
Re: prospekty a materiály ako zeefktívniť vyučovanie
by juliana.klaucova
10 years 4 months ago
Materiály k problémovému vyučovaniu vkladajte prosím do tejto kategórie.
Problémovo-skupinové riadenie...
by admin
10 years 9 months ago
Otázky a odpovede k moderným spôsobom denného, kombinovaného a dištančného vzdelávania.
E-learning a moderné metódy vyučovania s podporou IKT" hľadajte a vkladajte do tejto sekcie.
Re: monitorr
by admin
9 years 10 months ago
Otázky a odpovede k tématike problémových žiakov smerujte prosím do aktuálnej sekcie. Skúsenosti, materiály, návody, myšlienky, postupy, dokumenty, obrázky, grafy a iné...
Re: etika
by admin
9 years 5 months ago
Do tejto kategórie smerujte prosím všetky príspevky týkajúce sa projektov vzdelávania učiteľov napr. Modernizácia vzdelávania atď.
UIPS e-mail - Upgrade na Windows 7
by admin
7 years 10 months ago
Zaoberá sa teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia, alebo z dôvodu iných špecifických danosti, porúch učenia, správania. Zaraďujú sa sem aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom, či inými špecifickými potrebami.
No topics
Všetky najnovšie informácie o zmenách a novinách v školstve, príp. inovácie a udalosti súvisiace so školstvom vkladajte prosím do tejto kategórie.
Re: Odp.: Bastardi II.
by admin
7 years 3 months ago

Regionálne školstvo (základné a materské školy) (4 topics)

Vaše otázky ohľadom regionálneho školstva vkladajte prosím do tejto kategórie.
Category
Otázky a odpovede k tvorbe a úpravám časovo tematických plánov.
Re: CTP z matematiky 3. rocnika
by admin
9 years 4 months ago
Otázky a odpovede k tvorbe a úpravám školských vzdelávacích programov.
No topics
Vyučovanie na základných školách rozdelené na kategórie podľa jednotlivých predmetov. Všetky Vaše otázky a odpovede vkladajte prosím do príslušnej kategórie daného predmetu.
Re: Automatický generátor pracovných listov
by juliana.klaucova
10 years 4 months ago
Otázky a odpovede k správnemu vypísaniu "Triednej knihy".
Re: Pokyny pre vypisovanie triednej knihy
by admin
9 years 4 months ago
Otázky a odpovede ku klasifikačnému záznamu.
No topics

Vysvedčenia (No topics)

Všetky otázky a odpovede k vysvedčeniam nájdete v aktuálnej sekcii.
No topics
Kategória určená pre riaditeľov škôl. Diskusné príspevky zamerané na legislatívu, administratívu a chod školy vkladajte prosím to tejto kategórie.
No topics
Diskusné príspevky k zákonom a legislatíve týkajúce sa základných a materských škôl.
No topics

Testovanie žiakov (No topics)

Otázky a odpovede k testovaniu žiakov (napr. Monitor 9) vkladajte prosím do tejto kategórie.
No topics

Stredoškolské štúdium (No topics)

Vaše otázky ohľadom problematiky stredoškolského štúdia vkladajte prosím do tejto kategórie.
Category
Kategória určená pre riaditeľov škôl. Diskusné príspevky zamerané na legislatívu, administratívu a chod školy vkladajte prosím to tejto kategórie.
No topics
Diskusné príspevky k zákonom a legislatíve týkajúce sa stredných škôl.
No topics
Otázky a odpovede k tvorbe a úpravám časovo tematických plánov.
No topics
Otázky a odpovede na tému Školský vzdelávací program pre stredné školy prosím vkladajte do tejto kategórie.
No topics
Napíšte nám, aké odborné práce ste riešili alebo riešite na Strednej škole a ako ste s nimi uspeli. Napíšte nám aj Vaše negatívne skúsenosti napr. z obhajoby pred komisiou.
No topics

Vysokoškolské štúdium (2 topics)

Vaše otázky ohľadom problematiky písania bakalárskych, magisterských, dizertačných prác alebo iných záverečných prác ako aj postrehy, príspevky, otázky a odpovede ohľadom vysokoškolského štúdia vkladajte prosím do tejto kategórie.
Category
V tejto kategórii môžete diskutovať na tému zadaní, seminárnych prác a protokolov vypracovávaných počas štúdia na vysokej škole.
Re: Svadba medzi odovzdaním a obhajobou práce
by rene.klauco
4 years 5 months ago
Diskusie, príspevky a odpovede týkajúce sa vypracovania bakalárskych prác vkladajte prosím do tejto kategóre.
No topics
Táto kategória je venovaná predovšetkým problematike písania magisterských alebo inžinierskych prác. Tieto práce sú svojou štruktúrou odlišné, preto nezabudnite do každej novej témy, ktorú vytvárate uviesť o aký typ práce sa jedná, príp. na akej škole alebo pracovisku túto prácu riešite.
No topics
V kategórii dizertačných prác zakladajte diskusné témy týkajúce sa najmä technického, humanitného alebo IT zamerania, kde Vám môžeme kompetentne poradiť po teoretickej, praktickej aj odbornej stránke. K ďalším študijným odborom môžeme zaujať stanovisko predovšetkým k formálnej stránke práce.
No topics
Do uvedenej kategórie vkladajte otázky k problematike vypracovania ďalších typov práv, ako napr. v rámci doplňujúceho alebo rozširujúceho vzdelávania. Do tejto kategórie môžete zaradiť aj rigorózne práce (malý doktorát).
No topics
Otázky ako sa rozhodnúť pre konkrétnu vysokú školu príp. diskusie typu na základe čoho ste sa rozhodli študovať na konkrétnej vysokej škole vkladajte prosím do tejto kategórie. Máte v úmysle uprednostniť štúdium na Slovensku alebo v zahraničí?
No topics
Všetky otázky k VŠ štúdiu - prerušenie štúdia, prestup na inú katedru, fakultu alebo školu, predčasné ukončenie štúdia príp. vyradenie zo štúdia, kreditový systém atď. smerujte do tejto kategórie.
No topics
POZOR! POZOR! POZOR! V prípade ak ste sa stretli so šikanovaním, príp. obťažovaním so strany vyučujúceho, uveďte prosím do správy jeho meno, príp. pracoviská, kde dotyčný človek pôsobí. Ostatní študenti dostanú možnosť vyhnúť sa týmto nepríjemným ľuďom a situáciám alebo byť na ne v maximálnej možnej miere pripravení.
No topics
Diskusné príspevky k zákonom a legislatíve týkajúce sa vysokých škôl.
No topics
Otázky a odpovede na tému Prijímacie pohovory na vysoké školy prosím vkladajte do tejto kategórie.
No topics
Zoznámte nás s Vašou prácou ŠVOČ, ktorú riešite alebo ste riešili.
Počítačovo riadený sústruh
by admin
7 years 9 months ago

Softvér, hardvér a didaktická technika (6 topics)

Všetky otázky a odpovede týkajúce sa softvéru, hardvéru a didaktických pomôcok vkladajte prosím do príslušných kategórií tejto sekcie. Táto kategória je spoločná pre základné aj stredné školy, preto v nej budete môcť nájsť množstvo diskusií k rôznemu softvéru.
Category

Softvér (No topics)

Softvér používaný učiteľmi a žiakmi v školách.
No topics

Hardvér (No topics)

Hardvér používaný učiteľmi a žiakmi v školách.
No topics
Učebné pomôcky a didaktická technika používaná učiteľmi a žiakmi v školách.
No topics

Programovanie (2 topics)

Diskusie k programovaniu na základných a stredných školách.
Jak psát web
by admin
7 years 10 months ago

Linux (1 topics)

Všetky otázky týkajúce sa operačného systému Linux a jeho aplikácií prosím vkladajte do tejto kategórie.
Linux Edubuntu
by admin
7 years 10 months ago

Windows (3 topics)

Všetky otázky k problematike operačného systému Windows smerujte prosím do tejto kategórie.
Re: Obnova súborov po ich vymazaní
by admin
7 years 9 months ago
Všetky témy súvisiace s nastavením lokálnej siete, wifi, internetom a pod. zakladajte a vyhľadávajte prosím v tejto kategórii.
No topics
    Total users online: 0 Members and 39 Guests Online
Time to create page: 0.265 seconds
Powered by Kunena Forum