Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z toho bolo 1 341 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 13 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Testy písalo spolu 45 080 piatakov, z toho bolo 42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3 118 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 123 (0,3 %) cudzincov.
   Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.
     Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 % a chlapci 65,2 %.
     Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné: Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci KE kraja. Žiaci BA kraja (5 649 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 73,5 %. Viac informácií je uvedených v Prílohe 1 (Graf č. 1.1).
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledkyžiakov z matematiky nasledovné: 41 421 (91,9 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 64,1 %, 868 (1,9 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 73,5 % a 2 773 (6,2 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 70,9 %.
     Test z matematiky v slovenskom jazyku písalo 42 223 (93,7 %) žiakov, 2 839 (6,3 %) žiakov písalo test preložený do maďarského jazyka. Žiaci s vyučovacím jazykom slovenským riešili test s priemernou úspešnosťou 65,5 % a žiaci s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou 53,2 %.
     Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 230 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6 % a chlapci 60,1 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.
   Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci z KE a PO kraja. Viac informácií je uvedených v Prílohe 1 (Graf č. 1.2)
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledkyžiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: 38 728 (91,7 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 62,3 %, 868 (2,1 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 69,5 % a 2 634 (6,2 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,5 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky, rozdiel nebol vecne významný.
   Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2 839 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 64,2 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 67,5 % a chlapci 61,0 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.
     Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné:Najúspešnejší v maďarskom jazyku a literatúre boli žiaci TT kraja a najmenej úspešní žiaci z BB kraja. Žiaci KE kraja výsledok mierne vecne významne horší a žiaci BB kraja silne vecne významne horší ako národný priemer.
     Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné: 2 698 (95,0%) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 64,0 % a 141 (5,0 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 67,0 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.
     Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy. Osoby vykonávajúce externý dozor sa zúčastňovali kontroly pri rozbaľovaní zásielky s testami až po dohľad nad prípravou spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2017 s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonávala Štátna školská inšpekcia v 121 základných školách. Z nich bolo 108 štátnych, 8 cirkevných a 5 súkromných, pričom 111 bolo s vyučovacím jazykom slovenským, 9 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Školám okrem výsledkov ich žiakov bude poskytnutá aj ďalšia spätná väzba – porovnanie úspešnosti žiakov školy s  priemernou úspešnosťou jednotlivých úloh v testoch v rámci celého Slovenska. Spätná väzba bude poskytnutá aj neplnoorganizovaným (málotriednym) školám. Dostanú informácie o výsledkoch žiakov, ktorí sa v štvrtom ročníku vzdelávali na ich škole.
Prezentáciu s výsledkami T5-2017 a ďalšie analýzy nájdete do 1. februára 2018 na internetovom sídle NÚCEMu http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

Zdroj: minedu.sk

Kontaktujte nás

poskytovanie informácií, tvorba a metodologické spracovanie učebných textov,
koncepcia, design, rozloženie obsahu, administratíva, problémy s registráciou,
prihlásením, funkčnosťou a zobrazením Internetovej školy, správa, vývoj,
technické a grafické spracovanie

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Nápady a návrhy na zlepšenie

Vaše nápady a návrhy na zlepšenie prosím vkladajte do pedagogickej poradne (diskusného fóra),
sekcie Zdokonaľme spolu Internetovú školu, príp. do inej sekcie Pedagogickej poradne.

Táto webová stránka (ďalej len „stránka“) je prevádzkovaná ako súčať elektronického systému „Internetová škola“.
Pred použitím tejto Stránky si prosím pozorne prečítajte túto politiku, pretože vysvetľuje ako sa spracovávajú osobné údaje a ako používajú cookies. Používanie tejto Stránky znamená, že s touto stratégiou súhlasíte.

Článok I.
Druh spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytovanie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na ďalej uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebude možné poskytnúť ponúkané služby. Ak sa rozhodnete uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením internetového formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie vami požadovaných informácií alebo služieb, prípadne na odpoveď na vašu správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.
Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, distribútorov a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz, prosím majte na zreteli, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

Článok II.
Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies

Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas a ďalšie. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).
Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky a lepšie vyhovieť jeho individuálnym potrebám.
Aké druhy cookies táto Stránka využíva?
Predovšetkým využívame dva druhy cookies na tejto Stránke:

 • Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
 • Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

Článok III.
Povolenie a zakázanie cookies

Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača. Prečítajte si prosím pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac informácií ako upraviť nastavenia a ako vymazať cookies. Cookies môžete teda vypnúť. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

Článok IV.
Sledovanie a analýza

Pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Nezdieľame tieto informácie so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

Článok V.
Zmeny politiky ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny našej politiky ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Pravidelne prosím kontrolujte našu politiku stratégiu ochrany osobných údajov pre jej aktualizácie alebo zmeny.

Článok VI.
Kontaktujte nás

V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

1.1 „Internetová škola“ je elektronický systém slúžiaci na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov, informácií a databáz obsahovo zameraných na oblasť školstva a vzdelávania.

1.2 „Užívateľ“ je akákoľvek osoba alebo systém, ktorý úspešne vyplnil registračný formulár a aktivoval svoje užívateľské konto, čím sa zaviazal dodržiavať uvedené podmienky používania v plnom rozsahu.

1.3 „Poskytovateľ“ je autor alebo niekoľko autorov internetového systému Internetová škola.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Internetová škola je otvorený súbor dokumentov, informácií a databáz založených na základe celosvetovo známej a používanej licencie GNU na slobodné šírenie dokumentácie (GNU - Free Documentation License) (ďalej len „licencia GNU“). Tento princíp je tiež známy ako copyleft (ako symbolický opak copyright) a zabezpečuje, že obsah Internetovej školy v zmysle tejto licencie môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia obsahu zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého dokumentu. Týmto spôsobom zostanú všetky informácie a dokumenty pridané do Internetovej školy zverejnené, navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia na zabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípov slobodného šírenia digitálnych informácií a dokumentov.

2.2 Základným pilierom systému, na základe ktorého Internetová škola funguje, je v medziach právneho poriadku Slovenskej republiky šírenie výlučne takých dokumentov, ktoré sú voľne šíriteľné, tzn. pôvodný autor diela udelil neodvolateľný súhlas s tým, že jeho dielo bude verejne rozširované, budú vyhotovované jeho rozmnoženiny a bude tiež spracovávané/menené, prípadne prekladané do iných jazykov a to všetko bez nároku na odmenu.

2.3 V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že Internetová škola a jej samotné fungovanie nie je v rozpore so zákonom č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a ani ho neobchádza. Základným pilierom Internetovej školy je práve absolútny súhlas autora diela s voľným šírením jeho diela (v zmysle autorského zákona).

Článok III
Práva a povinnosti užívateľov Internetovej školy

3.1 Užívatelia sú oprávnení zverejňovať v Internetovej škole výlučne dokumenty – diela a to literárne, umelecké a vedecké (slovesné dielo, audiovizuálne dielo, filmové dielo, maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, fotografické dielo) (ďalej len „dielo“), ktoré sú výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorého sú autorom alebo len také diela, ktoré sú v zmysle licencie GNU „slobodnými“, tzn. voľne šíriteľnými dokumentmi iných autorov (ďalej len „voľne šíriteľný dokument“).

3.2 Užívatelia sú povinní pri zverejnení voľne šíriteľného dokumentu iného autora v Internetovej škole uviesť zdroj tohto voľne šíriteľného dokumentu. V prípade, že sa v týchto voľne šíriteľných dokumentoch nachádza akákoľvek identifikácia pôvodného autora, alebo viacerých autorov, nesmie užívateľ túto identifikáciu odstrániť. Ak však užívateľ zmenil takýto voľne šíriteľný dokument iného autora, alebo viacerých autorov, môže k ich identifikácii pripojiť svoju vlastnú.

3.3 V prípade, že užívateľ zverejní v Internetovej škole voľne šíriteľný dokument vytvorený zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov iných autorov, alebo zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov z rôznych zdrojov, je povinný vo výslednom dokumente uviesť identifikáciu všetkých týchto autorov, prípadne všetkých týchto zdrojov.

3.4 Užívateľ zverejnením voľne šíriteľného dokumentu zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby iní užívatelia mohli v zmysle uvedených podmienok užívania tieto dokumenty v rámci Internetovej školy vyhľadávať, prezerať, sťahovať, kopírovať, používať na pedagogické účely, meniť ich a opätovne ich po zmene zverejňovať s prihliadnutím na povinnosti užívateľa a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.

3.5 Užívatelia sa zaväzujú nezverejňovať v Internetovej škole voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah by akýmkoľvek spôsobom predstavoval porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR (o.i. utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo) alebo by sa priečil dobrým mravom (o.i. vulgarizmy) a to najmä dokumenty obsahujúce nabádanie na spáchanie trestného činu, popieranie holokaustu, propagujúce rasovú a etnickú neznášanlivosť, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky a prípravky, zbrane a strelivo, politické strany a hnutia, vojnu, násilie ako aj materiály propagujúce sexuálnu tematiku.

3.6 Užívatelia sa zaväzujú nezverejňovať v Internetovej škole voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah je nepravdivý najmä v prípade, ak zo samotného obsahu tohto dokumentu priamo vyplýva, že ide o nepravdivý obsah.

3.7 Užívatelia berú na vedomie a súhlasia so všetkými obmedzeniami, ktoré Internetová škola v rámci svojej prevádzky uplatňuje.

3.8 Užívatelia berú na vedomie a súhlasia s možným výmazom voľne šíriteľných dokumentov z Internetovej školy:

 1. v prípade, že o tieto voľne šíriteľné dokumenty preukázateľne žiadny iný užívateľ po dobu minimálne 6 mesiacov neprejaví záujem, teda si ho neprezrie, nepoužije na pedagogické účely, nestiahne (download), nezmení ich a opätovne ich po zmene nezverejní v Internetovej škole,
 2. v prípade, že dokumenty porušujú podmienky používania Internetovej školy,
 3. v prípade vlastného uváženia administrátora systému Internetová škola z iných, ako uvedených dôvodov.

3.9 Užívatelia berú na vedomie, že Internetová škola nebude dostupná nepretržite a je možná jej krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby systému.

3.10 Užívatelia sa registráciou ako užívateľ Internetovej školy zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám užívateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo ihneď zmeniť. Užívatelia v tejto súvislosti preberajú všetku zodpovednosť za neoprávnené použitie ich užívateľského konta treťou osobou.

3.11 Užívatelia berú na vedomie, že svoj súhlas, ktorý udelia v zmysle týchto podmienok používania Internetovej školy registráciou ako užívateľ Internetovej školy, nemôžu za žiadnych okolností zobrať späť (vyplýva to zo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentov a princípov, na ktorých je licencia GNU postavená) a v tejto súvislosti nie sú najmä oprávnení voľne šíriteľné dokumenty, ktoré v Internetovej škole zverejnili odstrániť po tom ako sa rozhodli zo služieb poskytovaných Internetovou školou vystúpiť. Nimi zverejnené voľne šíriteľné dokumenty zostávajú naďalej zverejnené, pokiaľ nedôjde k ich výmazu v zmysle a za podmienok uvedených v ods. 3.8 tohto článku.

Článok IV
Zodpovednosť za škodu

4.1 Poskytovateľ Internetovej školy nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Internetovej školy.

4.2 Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:

 • škodu, ktorá vznikla užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti alebo viacerých povinností užívateľov Internetovej školy podľa týchto Podmienok používania Internetovej školy iným/inými užívateľmi,
 • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi obsiahnutými vo voľne šíriteľných dokumentoch zverejnených užívateľmi v Internetovej škole,
 • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla užívateľa,
 • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do Internetovej školy, pozastavením služieb Internetovej školy, zmenou v službách Internetovej školy alebo stratou údajov zverejnených v Internetovej škole,
 • škodu spôsobenú zrušením prístupu užívateľa do Internetovej školy zo strany poskytovateľa,
 • škodu spôsobenú zrušením služieb poskytovaných Internetovou školou alebo zrušením Internetovej školy ako celku.

4.3 Za škodu, ktorá užívateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Internetovej školy v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti alebo viacerých povinností užívateľov Internetovej školy podľa týchto Podmienok používania Internetovej školy iným/inými užívateľmi, zodpovedajú užívatelia, ktorí povinnosť porušili.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1 Užívatelia a objednávatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že poskytovateľ Internetovej školy si vyhradzuje právo tieto podmienky používania Internetovej školy meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle oznámeným užívateľom.

5.2 Oznámením v zmysle ods. 5.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme v Internetovej škole.

5.3 Užívateľ má v prípade, že so znením zmenených podmienok používania Internetovej školy, ktoré mu boli poskytovateľom doručené nesúhlasí, možnosť túto skutočnosť do 5 kalendárnych dní oznámiť poskytovateľovi, čím sa zrušuje prístup užívateľa do Internetovej školy.

5.4 Znenie týchto Podmienok používania Internetovej školy nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.06.2016.

5.5 Dňom účinnosti týchto Podmienok používania Internetovej školy sa rušia Podmienky používania Internetovej školy platné a účinné do dňa 16.06.2016 (ďalej len „doterajšie podmienky“).

5.6 Používanie Internetovej školy užívateľmi sa riadi vždy aktuálne platnými Podmienkami používania Internetovej školy.

 

S radosťou vám oznamujeme, že projekt Internetová škola je opäť aktívny. Registrácia a prihlasovanie používateľov je dočasne zablokované. O novinkách a zmenách vás budeme priebežne informovať.